Боговиње за проектите за образование и екологија Shtyp
E mërkurë, 07 Dhetor 2011 13:57
4_bogovinje-golema.jpg   Форумот во Боговиње, својата четврта форумска сесија, ја одржа на 30 ноември, во ресторанот “Елита“ во Камењане.
    Повеќе од 100 жители на општината дискутираа за приоритетните проекти за финансирање на општината од областите на образование и екологија.
    Најголем дел од предлозите на граѓаните се однесуваа на реконструкција на училиштата и за создавање на подобри услови за реализаицја на кабинетска настава.